Ikke si opp

For syk til å fortsette i jobben? For frisk til å få arbeidsavklaringspenger? Du står helt uten inntekt. Hva gjør du da? Hva er mulighetene? Hvor begynner du? Tønsbergadvokatene er kollegaer på Friends. Spesialist på fagfeltet, advokat Haavard Homestad, deler gjerne sine tanker og tips!

VI BOR I ET AV VERDENS BEST FUNGERENDE VELFERDSLAND

Innledningsvis minner Haavard om hvor heldige vi er. I de fleste saker får vi god støtte fra NAV i overgangen til ny jobb. Samtidig så er ikke systemet perfekt. Det finnes utfordringer og behov som faller utenfor virkemidlene vi har i dag. Skulle Haavard ønske seg en ting, så er det mer ressurser til NAV for å ruste dem til å løse samfunnsoppdraget enda bedre.

– Tenk hva det gjør med et menneske å falle utenfor arbeidslivet? Å holde seg i jobb er så viktig for å forhindre utenforskap! Det er en engasjert advokat som sitter foran meg. Gjennom oppdrag som ekspertbistand for sykemeldte har jeg også kommet tettere på mennesker i slike situasjoner. Sett hva det gjør med dem. Vi er begge nysgjerrig på om det finnes nye måter for NAV og næringslivet å samarbeide på.

Samtidig er Haavard opptatt av hva du som sykemeldt selv kan gjøre. Her kommer hans tips:

VÆR AKTIV I SYKEPENGEPERIODEN

De færreste ønsker å være sykemeldt og gå hjemme. De fleste ønsker å komme tilbake i egen jobb / over i ny jobb så fort som mulig! Som sykemeldt kan energien være lav. Allikevel er aktivitet og utprøving i denne perioden så viktig. Det kan hindre at det blir problemer i overgangen til arbeidsavklaringspenger.

Haavard tror mange arbeidsgivere har mulighet til å tilrettelegge mer enn de selv tror. Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt og tilrettelegging skal forsøkes. Hvis arbeidsgiver er lite løsningsorientert bør NAV involveres. Etter senest 8 uker skal du prøve deg tilbake på arbeidsplassen, hvis ikke det er åpenbare grunner til noe annet.

FORBERED DEG GODT TIL SAMTALEN VED MAKSDATO

Før maksdato mottar du brev fra NAV med innkalling til møte. Forbered deg godt til denne samtalen. Da er det lettere for NAV å bidra med løsninger. Tenk gjennom:

 • Hva nå? Hva har du mulighet til / lyst til?
 • Ønsker du å fortsette hos samme arbeidsgiver? Hva skal til?
 • Hvis det er urealistisk, tenk gjennom hva annet kan du jobbe med?
 • Still spørsmål. NAV har veiledningsplikt.
 • Still spørsmålene skriftlig. Da har du dokumentasjon og det er lettere for veileder å undersøke og gi deg svar etter betenkningstid. Be om skriftlig svar.

NAV vurderer først om du kan utføre den jobben du er i (yrkesuførhet). Deretter vurderes arbeidsevnen din opp mot alle yrker (generell arbeidsuførhet). Selv om du ikke kan gjøre det du gjorde tas det ikke for gitt at du ikke kan gjøre noe annet. NAV vil be deg prøve noe annet først. Spørsmålet mange stiller seg er; – Hva annet kunne det være?

Et tips er å gjøre deg kjent med og benytte deg av tiltakene NAV har for å utforske dette. Et lett tilgjengelig tiltak er Ekspertbistand, hvor NAV dekker kostnad til f.eks. karriereveiledning.

HVIS DU FÅR AVSLAG PÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

De aller fleste får arbeidsavklaringspenger. Noen få får avslag.

Som eksempel nevner Haavard en tannlege som fikk fysiske plager fordi det var for tungt å bruke armene. Da var det ikke lett for arbeidsgiver å tilrettelegge med andre oppgaver. Selv om den ansatte ble erklært yrkesufør gav NAV likevel avslag på arbeidsavklaringspenger fordi hen ikke var generell ufør, og kunne jobbe i mindre krevende yrker som kontorarbeid, butikkarbeid. Disse jobbene er langt under kvalifikasjonene og man kan selvfølgelig stille seg spørsmålet; – er dette rimelig eller urimelig?

Tips til deg som har fått avslag:

 1. Det første du bør gjøre er å ta avslaget med til fastlegen. God dialog med fastlegen er avgjørende! Hva tenker fastlegen? Er det behandling som kan være aktuelt? Er legen enig/ikke enig i den medisinske vurderingen? Få dokumentasjon fra fastlegen på dette. Ha dialog med NAV veileder hvis legen ikke er nok på. Da er det lettere for NAV å bidra.
 2. Be om en samtale med NAV-veileder. Selv om du ikke mottar ytelser, har du rett til oppfølging, bistand og veiledning, samt noen virkemidler, arbeidsmarkedstiltak og opplæring. Eksempler kan være; – opplæring inntil 3 år, fullføring av videregående og omskolering.
 3. Forutsatt at din arbeidsevne er nedsatt minst 50 % så kan du klage på vedtaket. Dette kan du gjøre selv eller ved bistand fra advokat. Behandlingstiden er gjerne 6 mnd.

IKKE SI OPP GAMLE JOBBEN

Nå er det advokaten Haavard som snakker. Stillingsvernet i Norge er sterkt. Behold arbeidsforholdet ditt så lenge som mulig. Da får heller arbeidsgiver si deg opp. Det følger risiko ved å si opp. Vit også at det er opp til deg om du søker andre jobber samtidig. Du har ingen plikt til å informere arbeidsgiver om det.

Skulle du allikevel ønske å si opp er det viktig at du vet risikoen ved det. Den kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Hvis du ikke mottar arbeidsavklaringspenger bør du vite helt klart hva som skjer hvis du sier opp jobben. Be NAV om en skriftlig plan over det.

DE ØKONOMISKE MULIGHETENE

 • Tiltakspenger: I påvente av en eventuell klagesak er det mulig å søke tiltakspenger for utprøving i bedrift.
 • Sosialpenger: I en overgang på inntil 6 mnd. får du gjerne sosialpenger uten at det kreves salg av eiendeler. Har du en ektefelle med inntekt over en grense, får du imidlertid ikke sosialpenger og må leve på ektefellens inntekt denne perioden.
 • Dagpenger: Tar du risikoen og sier opp jobben får du en forlenget ventetid på inntil 18 uker før du mottar dagpenger. Det kan være økonomisk tøft, anbefales derfor ikke, men er en mulighet. Det er aktivitetsplikt mens du mottar dagpenger.

SAK MOT TIDLIGERE ARBEIDSGIVER

-Jeg forstår at man kan føle seg urettferdig behandlet og ikke ivaretatt. Saken blir prinsipiell. Samtidig så er en slik sak opprivende, med beskyldninger begge veier. Det er krevende å stå i og broer brennes. Haavard er skeptisk til det.

-Som advokat ville jeg bedt deg vurdere grundig hva som er viktigst akkurat nå. Hva vil du oppnå? Tenk også nøye gjennom hvor mye penger du er villig til å bruke på en sak. I beste fall får du arbeidsgiver med på en avtale for oppreisning og sitter selv igjen med en stor advokatregning.

-Jeg har aldri tatt noen slike saker, avslutter Haavard!

ET HJERTESUKK

En utfordring jeg ofte ser er at den syke presses for tidlig ut i jobb av økonomiske grunner. Det kan føre til at hen blir enda sykere og ender i uførhet. Det gir dårligere livsutfoldelse for den enkelte og er på lang sikt lite ønskelig og dårlig økonomi for AS Norge.

Bidrar systemet slik det er i dag til den høye uføregraden i Norge?

Finnes det nye virkemidler som kunne forhindret dette?

HAAVARDS SISTE TIPS

 1. Si ja til alt som kan bidra til å gi deg en bedre hverdag.
 2. Start med å ny orientere deg så tidlig som mulig, men uten å si opp selv før du har penslet deg inn på en annen vei og vet at du har NAV i ryggen.
 3. Karriereveiledning kan bidra til å finne ny retning videre.

Ta gjerne kontakt på linda@karriereloft.no for en uforpliktende prat.

Trenger du advokat? Tønsbergadvokatene